close
Auping
BE - Nederlands

Privacy policy

De naamloze vennootschap Royal Auping N.V., met maatschappelijke zetel te Fraikinstraat 12, 2200 Herentals, KBO 0411.888.724, telefoonnummer 0032 14 25 55 60, e-mail adres info@auping.be, hierna “Auping” respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens die u Auping verschaft vertrouwelijk worden behandeld.

Lees dit privacy beleid nauwkeurig om meer te weten te komen over welke persoonsgegevens er worden verzameld, de manier waarop Auping persoonsgegevens verzamelt en voor welke doeleinden deze worden verwerkt.

Dit privacy beleid is van toepassing op alle websites, (mobiele) applicaties, producties en diensten die Auping aanbiedt.

Door het gebruik van de Auping-website aanvaardt u op automatische, onherroepelijke en onvoorwaardelijke wijze de toepassing van dit privacy beleid alsook van haar algemene voorwaarden en cookie beleid.

Verzameling en verwerking persoonsgegevens

Auping gebruikt de verzamelde persoonsgegevens enkel in de gevallen en voor de doeleinden zoals hierna vermeld

Hoewel het merendeel van de informatie van de Auping-website toegankelijk is zonder dat de bezoeker persoonsgegevens dient op te geven, vereist Auping in een aantal gevallen dat deze informatie wordt doorgegeven. Auping verwerkt met name enkel persoonsgegevens om de bezoekers van haar website de volgende diensten te leveren:

  • van bezoekers die een of meerdere brochures aanvragen, verzamelen en verwerken wij naam, adres en e-mailadres om een aanvraagbevestiging en de aangevraagde brochures te versturen;
  • van bezoekers die een bericht sturen via ons contactformulier, verzamelen en verwerken wij naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en de inhoud van het bericht, om de betreffende vraag of klacht te behandelen;
  • van bezoekers die daar toestemming voor hebben gegeven, gebruiken wij het e-mailadres om ze te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Deze toestemming voor direct marketing doeleinden wordt in volledige vrijheid gegeven of geweigerd, al kan uit de weigering volgen dat bepaalde onderdelen van de Auping-website en/of bepaalde producten of diensten niet langer beschikbaar zullen zijn.
  • van bezoekers die een Mijn Auping Account aanmaken, verzamelen en verwerken wij naam, adres, e-mailadres en wachtwoord om de website te personaliseren;
  • voor de uitvoering van bestellingen en garantieverplichtingen via de website van Auping, in samenwerking met de Auping Distributeur van uw keuze verwerkingen wij uw contactgegevens, betalingsgegevens en leveringsadres en eventuele gegevens voor personalisatie van Auping producten.

De communicatie van persoonsgegevens geldt als toestemming voor Auping om deze gegevens op te slaan en te verwerken, en dit alles in overeenstemming met dit privacy beleid en de toepasselijke wettelijke regels. U bent niet verplicht om ons persoonsgegevens te verstrekken, maar indien u dat niet doet, kunnen wij u mogelijk geen product en/of dienst leveren.

Ten slotte kan Auping haar gegevens aanvullen met andere informatie waarover zij beschikt en/of die Auping van derden verkrijgt. Auping zal daarentegen nooit haar ontvangen en verwerkte persoonsgegevens delen met derden, tenzij wettelijk verplicht of tenzij voor de uitvoering van uw bestellingen door de Auping Distributeur van uw keuze en/of onze logistieke partner voor wat de leveringen betreft of met verwerkers die namens en onder de verantwoordelijkheid van Auping handelen. Auping draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door derden van websites waar vanuit Auping websites naar wordt doorverwezen.

De websitegebruiker garandeert dat de gegevens die worden ingegeven hem of haar toebehoren, dan wel dat hij of zij de toestemming heeft deze gegevens mee te delen. Het gebruik van valse gegevens of van gegevens van derden die hun toestemming niet gaven, kan aanleiding geven tot het ontzeggen van de toegang tot Aupings website, bepaalde onderdelen daarvan en/of andere producten en/of diensten, tijdelijk of definitief.

Iedere verwerking voor een ander doel dan dat waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld zal alleen gebeuren met uw toestemming en volgens de toepasselijke wettelijke regels.

Auping kan geaggregeerde of anonieme persoonsgegevens verwerken voor verschillende doeleinden, zowel voor zichzelf als voor derden. In dit geval zal u aan de hand van deze geanonimiseerde gegevens nooit geïdentificeerd kunnen worden.

In ieder geval kan Auping persoonsgegevens verwerken voor statistische doeleinden, bijvoorbeeld om hun diensten te evalueren.

Indien u niet langer wenst dat Auping uw gegevens voor bovengenoemde doeleinden gebruikt, kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar privacy@auping.be. Uw gegevens worden dan verwijderd. In dit geval worden de persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt, tenzij (i) Auping kan aantonen dat er zwaarwegende legitieme gronden zijn voor de verwerking die zwaarder doorwegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of (ii) dit noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van enige rechtsvorderingen.

De website van Auping kan hyperlinks bevatten naar andere websites waarop dit privacybeleid niet van toepassing is aangezien deze worden beheerd door derden. Wanneer u op één van deze hyperlinks klinkt, kunt u naar een andere website worden doorgestuurd. Auping is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere websites en raadt u aan om hun privacybeleid te lezen, dat kan afwijken van dat van haar.

Daarentegen kan Auping derde partijen gebruiken om de dienstverlening te ondersteunen. Denk daarbij aan partijen die zich bezighouden met het afhandelen van financiële transacties, hosting providers [o.a. Amazon Web Services (AWS)], applicatieproviders, onderzoeksbureaus, partijen die helpen bij de installatie van de producten en bezorgdienstverleners en andere dienstverleners die persoonsgegevens verwerken in het kader van de levering van producten en diensten door Auping. Dergelijke partijen zullen in de meeste gevallen onder de verantwoordelijkheid handelen als verwerkers van Auping, en zijn om die reden verplicht om geheimhouding omtrent uw persoonsgegevens in acht te nemen. Met alle verwerkers heeft Auping schriftelijke afspraken gemaakt over de wijze waarop zij namens Auping persoonsgegevens verwerken. Wij zien toe op de naleving van deze afspraken. Verder deelt Auping persoonsgegevens met toezichthouders, opsporingsdiensten of andere overheidsinstanties indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Doorgifte van data

Uw persoonsgegevens worden hoofdzakelijk opgeslagen in België en Nederland via onze Nederlands moedermaatschappij en uitsluitend binnen de EU in samenwerking met externe partners die optreden als verwerkers onder verantwoordelijkheid van Auping of haar Nederlandse moedermaatschappij (bv. Door de hosting provider in Ierland). Als persoonsgegevens door of ten behoeve van onze diensten in derde landen buiten de EU worden verwerkt (bv. Door derde partijen verwerkers), wordt u hiervan op de hoogte gesteld en zullen passende beschermingsmechanismen worden ingebouwd.

Beveiliging

Wij en onze service providers nemen passende en redelijke technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Auping past hiervoor algemeen erkende beveiligingsstandaarden toe om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens niet ongepast verloren gaan, worden misbruikt, worden geopend, bekend worden gemaakt, worden gewijzigd of vernietigd. Wij maken hiervoor gebruik van een Secure Socket Layer (SSL).

Persoonsgegevens worden beschermd door beveiligingsmaatregelen die zijn aangepast aan de aard van de informatie.

Rechten op uw persoonsgegevens

U mag ons om toegang tot, inzage in en kopie van uw persoonsgegevens verzoeken. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Stuur hiervoor een e-mail naar privacy@auping.be, met een bewijs van uw identiteit. U heeft ook een recht op bezwaar tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. U kan ons eveneens verzoeken uw persoonsgegevens aan een derde over te dragen, indien dit mogelijk is.

U kan ten allen tijde uitleg vragen over welke gegevens wij van u verwerken over de doeleinden van deze verwerkingen, de (categorieën van) gegevens waarop deze verwerkingen betrekking hebben, de (categorieën van) ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt, de oorsprong van die gegevens en de logica, de betekenis en de beoogde gevolgen van een eventuele geautomatiseerde besluitvorming. U kan ons vragen een kopie van uw gegevens te maken en/of deze over te dragen aan een derde, onder voorbehoud dat dit (technisch) mogelijk is.

U kan zich verzetten tegen de voorgenomen verwerking van uw persoonsgegevens, voor zover deze werden verkregen met het oog op direct marketing. Voor zover Auping gebruik zou maken van onvolledige en/of niet ter zake dienende gegevens, gegevens die onrechtmatig worden geregistreerd, meegedeeld of verwerkt en/of gegevens die langer werden bewaard dan toegelaten, kan u de verwijdering en/of het verbod van het gebruik ervan vragen. Het volstaat hiertoe om een e-mailbericht te sturen naar Auping, naar privacy@auping.be, met een kopie van uw identiteitskaart en een gedagtekend en ondertekend verzoek in bijlage. Dezelfde bijlagen zijn vereist indien u Auping per brief wenst te contacteren, a.d.h.v. de voormelde contactgegevens. Auping poogt deze verzoeken ten laatste binnen vijfenveertig dagen na ontvangst te beantwoorden.

In principe bewaart Auping de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerking ervan, rekening houdend met de contractuele en wettelijke verplichtingen van Auping met betrekking tot deze gegevens, tenzij uitdrukkelijk een andere periode wordt vermeld.

In geval van een verkoop, fusie, reorganisatie, herstructurering, ontbinding of soortgelijke gebeurtenis met betrekking tot de activiteiten of activa van Auping, kunnen uw persoonsgegevens deel uitmaken van de overgedragen activa.

Betwisting

In geval van betwisting kan de bezoeker zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (voor België gevestigd te B-1000, Brussel, Drukpersstraat 35, www.gegevensbeschermingsautoriteit.be) die bevoegd is voor privacy en gegevensbescherming met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

Algemeen

Auping kan dit privacy beleid te allen tijde aanpassen zonder voorafgaande kennisgeving. De aanpassingen zullen met onmiddellijke ingang van kracht worden. Als wijzigingen van dermate invloed zijn op de wijze waarop Auping de al door Auping bewaarde persoonsgegevens verwerkt of openbaar maakt, zal Auping de websitegebruiker vragen een nieuwe versie van dit privacy beleid te aanvaarden zodra deze is gewijzigd. Wijzigingen en verduidelijkingen worden onmiddellijk van kracht bij het eerste gebruik door de websitegebruiker van de Auping-website na communicatie van de wijziging van dit privacy beleid. Als u vragen heeft met betrekking tot dit privacy statement, kunt u zich richten tot het hierboven vermeld (e-mail)adres van Auping.

Niettegenstaande de voorwaarden van dit privacy beleid, kan de verwerking, het gebruik en de openbaarmaking van persoonsgegevens buiten de voorwaarden van dit privacybeleid om gebeuren, voor zover voorzien is in enige toepasselijke privacy wetgeving of andere wetgeving die van tijd tot tijd van kracht is. In het bijzonder kan Auping persoonsgegevens openbaar maken indien dit wettelijk vereist is of indien Auping te goeder trouw van mening is dat een dergelijke actie noodzakelijk is om i) te voldoen aan een wettelijke verplichting, ii) de rechten of eigendommen van Auping te beschermen en te verdedigen, iii) in dringende omstandigheden op te treden om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de website of het publiek te beschermen, of iv) te beschermen tegen wettelijke aansprakelijkheid.

Laatst bijgewerkte versie: 22 augustus 2021